Reisvoorwaarden.

1. Reisovereenkomst

1.1 De reisovereenkomst komt tot stand op het moment dat de reiziger het aanbod van Good Safari BV accepteert. De dag van ontvangst van het door de klant ingevulde boekingsformulier geldt als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. Dit formulier kan via email retour worden gezonden aan Good Safari BV. Door het insturen van het boekingsformulier verklaart de reiziger akkoord te gaan met de reisvoorwaarden van Good Safari BV.
1.2 De persoon die namens anderen een reisovereenkomst afsluit, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. Deze persoon is tevens verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de overige reizigers die van belang zijn voor de goede uitvoering van de reis bij boeking kenbaar te maken (zoals bijv. leeftijd, handicap, dieet). Alle correspondentie en betalingsverkeer verloopt uitsluitend via de hoofdboeker.
1.3 Indien de reiziger bij de totstandkoming van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren en preferenties opgeeft, dan zal Good Safari BV met de opgegeven voorkeuren zoveel mogelijk rekening houden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op de reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten aan worden ontleend.
1.4 De dagen van vertrek en aankomst worden als hele dagen in het reisschema vermeld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden. Incidentele of structurele wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen mogelijk van invloed zijn op de reisduur. Afgezien van aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek als gevolg van genoemde wijzigingen afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Good Safari BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertraging en/of annulering van vluchten van continentale en intercontinentale luchtvaartmaatschappijen.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1 Na totstandkoming van de reisovereenkomst verstuurt Good Safari BV de factuur naar de klant.
2.2 Een aanbetaling van 25% van de totale reissom dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen te worden voldaan. Het restant van de reissom dient uiterlijk 7 weken voor de vertrekdatum te worden betaald.
2.3 Bij boeking binnen 7 weken voor vertrek moet de volledige reissom direct na ontvangst van de factuur worden voldaan.
2.4 Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Wanneer de betaling ook uitblijft 3 werkdagen nadat Good Safari BV hierop heeft gewezen, heeft Good Safari BV het recht de reis te annuleren, met als annuleringsdatum de dag van verzuim. De daaruit voortvloeiende annuleringskosten (artikel 8) zullen in rekening gebracht worden aan de reiziger. De eventueel reeds betaalde gelden zullen met de annuleringskosten verrekend worden.

3. Reissom

3.1 De reissom geldt in totaal voor het reis gezelschap in EURO (€), tenzij anders vermeld.
3.2 De hoogte van de geoffreerde reissommen is gebaseerd op prijzen, wisselkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij Good Safari BV bekend waren op het moment van de offerte. Good Safari BV behoudt zich het recht voor om tot 7 weken voor vertrek de reissom te verhogen als gevolg van onvoorziene verhogingen van de vervoerskosten, accommodatie, verschuldigde belastingen, heffingen en wisselkoersen.Uitzondering hierop vormen prijsmaatregelen die door luchtvaartmaatschappijen en/of lokale overheden worden ingevoerd of verhoogd, inclusief nationale park entreegelden. Deze extra kosten mogen door Good Safari BV ook binnen 7 weken voor vertrek worden doorberekend aan de klant.
3.3 De offertes van Good Safari BV zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van accommodaties. Indien een van de accommodaties niet meer beschikbaar is, zal Good Safari BV in overleg met de klant een gelijkwaardige accommodatie kiezen. Eventuele extra accommodatie kosten komen voor rekening van de reiziger.
3.4 De offertes van Good Safari BV zijn 4 weken geldig en onder voorbehoud van onvoorziene wijzigingen.

4. Reisdocumenten

4.1 De reiziger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de juiste reisdocumenten, zoals een geldig paspoort, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.
4.2 Good Safari BV kan algemene informatie geven over reisdocumenten, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gebreken en daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige informatie in te winnen.

5. Verzekeringen

5.1 De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten welke tevens ongevallen en bagage dekt. Bij de beklimming van de Kilimanjaro is de reiziger eveneens verplicht een (medische) evacuatie verzekering tot 6.000m af te sluiten.
5.2 De reiziger is niet verplicht een annuleringsverzekering af te sluiten, dit raadt Good Safari BV echter ten zeerste aan.

6. Wijzigingen door de reiziger

6.1 Een verzoek tot wijziging van de reisovereenkomst door de reiziger, die geen annulering is, kan tot 7 weken voor vertrek worden ingediend.
6.2 Good Safari BV zal de reiziger zo spoedig mogelijk informeren of het verzoek kan worden ingewilligd, en welk bedrag verschuldigd is voor doorvoering van de wijziging.
6.3 Indien ten tijde van de reis van één of meerdere betaalde onderdelen geen gebruik wordt gemaakt, vindt geen restitutie van de niet-genoten onderdelen plaats.

7. Wijzigingen door Good Safari BV

7.1 Er zijn factoren die invloed kunnen hebben op de uitvoering van de reis, zoals bijvoorbeeld gewijzigde dienstregelingen, kapotte wegen, slecht weer of materiaalpech. Als bepaalde omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Good Safari BV zich het recht voor om, vooraf of ter plaatse, wijzigingen in route, dagindeling, overnachtingen, vervoer of excursies aan te brengen. De reiziger kan er in zo’n geval van op aan dat Good Safari BV haar uiterste best doet om de kwaliteit en het karakter van de reis zoveel mogelijk te handhaven. Mocht één van de aangeboden accommodaties onverwacht niet beschikbaar zijn, dan reserveren wij voor u een gelijkwaardige, alternatieve accommodatie.
7.2 Good Safari BV en haar lokale vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor verliezen, kosten, materiële en immateriële schade als gevolg van vertraging of veranderingen in het reisschema, overboeking van accommodaties, verzuim van derden, ziekte, het weer, stakingen, calamiteiten, terroristische gebeurtenissen, overheidsmaatregelen, rellen, oorlog, douanevoorschriften, epidemieën, criminele activiteiten of elke andere oorzaak buiten haar controle. Al deze verliezen of kosten dienen te worden gedragen en betaald door de reiziger.
7.3 In het geval van overmacht heeft de Good Safari BV het recht de reis te annuleren en/of te wijzigen. Onder over- macht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc.

8. Annulering door de reiziger

8.1 Eventuele annuleringen van de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen per email op werkdagen (ma-vrij) worden ingediend. De datum van emailontvangst door Good Safari BV dient als meldingsdatum van de annulering. Indien op verzoek van de klant een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in reeds gemaakte reserveringen, zullen de daaraan verbonden kosten inrekening worden gebracht.
Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, ook kosten betreffen die Good Safari BV moet maken om de annulering of wijziging tot stand te brengen.
2 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd voor het landarrangement:
• Tot 49 dagen voor vertrek: 25% van de reissom
• Binnen 49 dagen voor vertrek: 100% van de reissom
8.3 In geval van een deelannulering door een reiziger uit een reisgezelschap dat gezamenlijk een accommodatie of andere diensten deelt, is de annulerende reiziger annuleringskosten verschuldigd. Voor het resterende reisgezelschap wordt de reissom gewijzigd in de voor de nieuwe groepsgrootte geldende reissom per persoon in dezelfde accommodatie en voor dezelfde periode. Voor de betaling van de gewijzigde reissom gelden de normale betalingsregels.

9. Annulering door Good Safari BV

9.1 Good Safari BV heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden of overmacht. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Good Safari BV aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. 9.2 Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
9.3 Indien de oorzaak van de opzegging aan Good Safari BV kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Good Safari BV.
9.4 Indien de oorzaak van de opzegging aan geen der partijen kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

10. Aansprakelijkheid van Good Safari BV

10.1 Good Safari BV is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Good Safari BV is toe te rekenen. Dit geldt in het geval dat de tekortkoming is toe te rekenen aan de reiziger, is toe te rekenen aan een derde en niet kon worden voorzien, is te wijten aan een omstandigheid die Good Safari BV met inachtneming van alle zorgvuldigheid niet kon voorzien of voorkomen, of de tekortkoming is te wijten aan overmacht. Onder een goede uitvoering van de reisovereenkomst wordt verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van Good Safari BV, rekening houdend met feiten en algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen.
10.2 Good Safari BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.
10.3 Good Safari BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering. Good Safari BV is evenmin aansprakelijk voor het verlies van goederen, bagage en reisdocumenten van de reiziger.
10.4 Good Safari BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van in het wild levende dieren in het land van bestemming. Good Safari BV en haar lokale vertegenwoordiger zijn niet verantwoordelijk voor het gevaar met betrekking tot deze dieren. Ook aanvaardt Good Safari BV geen aansprakelijkheid wanneer (bepaalde) dieren niet worden aangetroffen tijdens een rondreis.
10.5 Voor excursies waar Good Safari BV niet in bemiddelt, wordt geen enkele verantwoordelijkheid gedragen. 10.6 Good Safari BV behoudt het recht voor om de geleverde diensten door derden te laten uitvoeren.
10.7 Good Safari BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade en/of enige andere schade welke is veroorzaakt door de reisactiviteiten. Deze risico’s dienen te worden afgedekt door een reis- en ongevallenverzekering.
10.8 Wanneer Good Safari BV aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal de aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen.
10.9 In geval Good Safari BV aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, vermogensschade of voor schade die de reiziger lijdt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom.
10.10 Good Safari BV organiseert reizen in avontuurlijke landen. De reiziger dient zich ervan bewust te zijn dat deze reizen een zekere mate van risico met zich meebrengen. Good Safari BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dood of letselschade van de reiziger, ontstaan tijdens een van de reisactiviteiten.
10.11 De uitsluiting en/of beperkte aansprakelijkheid geldt ook voor werknemers van Good Safari BV, de betrokken dienstverleners en het boekingskantoor, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

11. Verplichtingen van de reiziger

11.1 De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van Good Safari BV of haar lokale vertegenwoordiger op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichtingen.
11.2 De reiziger wordt verzocht zich te houden aan regels en voorschriften met betrekking tot de nabijheid van wilde dieren, zowel door Good Safari BV of haar lokale vertegenwoordiger, of door de accommodatie.
11.3 De reiziger is verplicht tijdig in te checken bij de luchtvaartmaatschappij en op tijd aanwezig te zijn op de luchthaven. Good Safari BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van een vlucht en kosten die hieruit voortvloeien.
11.4 De reiziger dient uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek het exacte tijdstip van vertrek te controleren.
11.5 De verplichting van Good Safari BV om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.- centrale. De reiziger is om die reden verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis- en ongevallen en bagageverzekering. De reiziger dient Good Safari BV te vrijwaren voor de consequenties en schade, die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis- en ongevallen en bagageverzekering heeft afgesloten. Good Safari BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, verwon- dingen, ziektes of een sterfgeval tijdens de reis, of voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke items.

12. Klachten

12.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de chauffeur/gids en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met Good Safari BV, zodat deze zo mogelijk een passende oplossing kan bieden.
12.2 Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk indienen, voorzien van een duidelijke omschrijving en argumentatie.

 

Download de PDF versie

thumbnail of reisvoorwaarden Good SAFARI BV